Milieu

Met het klimaatakkoord van Parijs in 2015 zijn er wereldwijd afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. In Nederland focussen we ons op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 49% ten opzichte van 1990. En dat voor 2030. Een flinke ambitie waar we allemaal aan kunnen bijdragen. Bij Dirk doen we dit door in te zetten op het verduurzamen van ons eigen organisatie en onze producten.

Verduurzaming supermarkten

Een manier om de milieu impact van Dirk te verkleinen is verduurzamen. Hierbij ondernemen we diverse stappen om duurzamer en energiezuiniger te werken.

NEN 50001 certificaat

In december 2022 behaalde Dirk het NEN 50001: 2018 certificaat. Na de verzelfstandiging moest Dirk opnieuw door een uitgebreide audit om dit certificaat te behalen. Dit certificaat houdt in dat wij ons maximaal inspannen om ons energieverbruik zo laag mogelijk te laten zijn. Denk aan LED verlichting, moderne koeltechniek en bewust omgaan met energie.

Verbouwing winkels: van het gas af

Bij Dirk zetten we vol in op onze fysieke winkels. Daarom willen we ook dat deze goed worden onderhouden en lang mee kunnen. Bij de vervanging van koelmeubels, stellingen of overige gebruiksmiddelen kiezen we hierbij altijd voor de meest duurzame variant. We investeren liever iets meer, zodat we bij een vervanging direct een stap in verdere verduurzaming zetten. Daarnaast streven we ernaar om eind 2029/begin 2030 alle Dirk-winkels van het gas af te hebben.

Klimaatplan van supermarkten

Supermarkten werken samen hard aan de verlaging van de CO2-uitstoot. In de periode 2010-2019 is er gezamenlijk 22% energie-efficiëntie gerealiseerd. Het CBL en alle supermarkten die hierbij aangesloten zijn, waaronder Dirk, stelden de doelstelling vast om in 2030 de bedrijfsvoering van de Nederlandse supermarkten CO2-neutraal te laten zijn. De verwachting is dat er in 2025 circa 59% CO2-reductie is gerealiseerd ten opzichte van 1995. Hiermee loopt de supermarktbranche voor op de kabinetsdoelstelling van 49% minder CO2uitstoot ten opzichte van 1990 in 2030.

mvo duurzaam

Door deze maatregelen is ons totale energieverbruik van 2006 tot 2022 afgenomen met 33%. Ons totale gasverbruik reduceerden we met 18,3% tussen 2012 en 2022. Verder zetten we afgelopen winter de kachel een graad lager in alle winkels, hielden we de schuifdeuren gesloten om de warme lucht binnen te houden en vulden we onze koelingen niet boven de vullijn. Hierdoor kan de lucht beter circuleren en kost het minder energie om de koelingen koud te houden. Deze kleine stappen dragen bij aan een lager energieverbruik en een lagere gasrekening.

Klimaatimpact producten

De productie van voedsel is best complex. Zo zijn er verschillende schakels in de keten betrokken. Denk aan de teler, producent, maar ook transport. Daarnaast is er brandstof, water, bodem en ook arbeid nodig om het product te maken. Bij het houden van dieren komen hier ook nog stikstof en methaanuitstoot bij. Naast het verduurzamen van onze winkels zetten we ook in op het verlagen van de milieu impact van de producten die we verkopen.

co2 footprint banner

CO2 footprint

Een manier waarop we dit doen is via het in kaart brengen van de CO2 uitstoot per product. We noemen dit de CO2 footprint. Samen met een externe partij berekenen we onze CO2 footprint. Hierbij houden we het Greenhouse Gas Protocal (GHG) aan om te meten wat de impact van onze bedrijfsactiviteiten is, de vergelijkbaarheid en transparantie van onze gegevens te verbeteren en uiteindelijk een wereldwijde emissiearme economie te realiseren

Kringlooplandbouw

Eén van onze doelstellingen voor 2022 was dat we ons zouden verdiepen in het thema kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw houdt in dat we anders met de aarde moeten omgaan om deze niet verder uit te putten als de wereldbevolking verder blijft groeien. Het idee van kringlooplandbouw is om op een zuinige en efficiënte manier met grondstoffen en beschikbare landbouwgrond om te gaan en om zoveel mogelijk te hergebruiken, zodat de productie van voedsel zo min mogelijk een negatieve impact heeft op de bodem, water, klimaat en biodiversiteit. Hierbij staan we voor een aantal uitdagingen. Het water vervuilt, de bodem raakt uitgeput en planten, vogels en insecten verdwijnen. In 2024 gaan wij verder in gesprek met onze leveranciers hoe we stappen kunnen zetten op dit thema.

Kringloop banner