Contentbanner

Algemene voorwaarden

Je bent in onze winkels van harte welkom! Daar moet boodschappen doen niet alleen voordelig, maar ook plezierig zijn. En daarvoor zijn wederzijdse afspraken nodig. Dat voorkomt onnodige misverstanden. We hebben daarom een aantal regels opgesteld. Deze kun je hieronder terugvinden.

Inhoudsopgave

 1. Dirk.nl
 2. WiFi Netwerk
 3. Dirk app
 4. Zelfscannen
 5. Dirk Cadeaukaart
 6. Parkeerbeleid

 


 

1. Dirk.nl

 

Aanbod Dirk.nl

 

 1. De Website en de App bieden diverse vrij toegankelijke informatie en kunnen door de consument geraadpleegd worden. Op de Website en in de App is de actuele uitnodiging tot het doen van een aanbod richting consument weergegeven.
 2. Voor alle aanbiedingen geldt, op = op.
 3. Acties en prijzen op de Website en in de App kunnen afwijken van acties en prijzen in de winkels van Dirk van den Broek. Aan acties en prijzen op de Website en in de App kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van acties en prijzen in de winkels van Dirk van den Broek en vice versa.
 4. Kennelijke verschrijvingen of fouten in de uitnodiging tot het doen van een aanbod, binden Dirk van den Broek niet. De consument kan in dat geval geen rechten ontlenen aan voornoemde foute uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 5. De Website en de App worden continue actueel gehouden en geüpdatet. Hetgeen er op enig moment wordt weergegeven is telkens met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desalniettemin kan het voorkomen dat kenmerken van producten (waaronder onder meer begrepen prijs, uiterlijk, gewicht) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken, dan wel de prijs die op de factuur na levering aan de consument wordt verstrekt en kan de consument geen aanspraak maken op levering conform de foutief op de Website of in de App weergegeven informatie.
 6. Sommige artikelen of smaakvarianten zijn niet in alle winkels verkrijgbaar. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden. Niet voor wederverkoop. Acties niet van toepassing in Dirk Warmoesstraat, Amsterdam.

 

 

Mijn Dirk account

 

 1. De consument kan, indien gewenst, een Mijn Dirk account aan maken via de Website of middels de App. De consument zal in dat geval worden verzocht een gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, alsmede andere gegevens.
 2. De consument is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem in het kader van de Mijn Dirk account verstrekte informatie. Hij zal deze informatie actueel, juist en volledig houden.
 3. De consument is verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens van zijn Mijn Dirk account. De consument is aansprakelijk voor al het gebruik dat, als gevolg van aan hem toe te rekenen handelen en/of nalaten, via de Mijn Dirk account van de Website of de App wordt gemaakt. De consument dient dan ook vertrouwelijk met zijn inloggegevens om te gaan en deze enkel voor eigen gebruik te hanteren. Indien de consument aanleiding heeft te veronderstellen dat zijn Mijn Dirk account in handen is gekomen van onbevoegden, dient hij Dirk van den Broek direct op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om onverwijld zelf doeltreffende maatregelen te treffen om misbruik van de Mijn Dirk account te voorkomen, bijvoorbeeld door het wachtwoord van de Mijn Dirk account te veranderen. Dirk van den Broek is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit, of betrekking heeft op, onbevoegd gebruik van de Mijn Dirk account, tenzij deze schade het gevolg is van aan Dirk van den Broek toe te rekenen omstandigheden.
 4. Dirk van den Broek behoudt zich het recht voor om een Mijn Dirk account blijvend of tijdelijk te blokkeren en/of te verwijderen in het geval van zwaarwegende omstandigheden.

 

 

Privacy en Veiligheid

 

 1.  Op alle digitale diensten is het privacybeleid van Dirk van den Broek van toepassing, zoals dat is vermeld op de Website en in de App.
 2.  Dirk van den Broek tracht te alle tijden te waarborgen dat de Website en de App virusvrij zijn. Zij garandeert dat echter niet. De Website en de App bevatten links naar websites van derden. Dirk van den Broek staat niet in voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Dirk van den Broek behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, al dan niet samenhangende met de Website en de App en waaronder wordt begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten (bijvoorbeeld op tekstfragmenten van Dirk van den Broek), merkrechten (bijvoorbeeld op het merk Dirk van den Broek), octrooirechten (bijvoorbeeld op technische uitvindingen van Dirk van den Broek), databankrechten (bijvoorbeeld op de databank met gegevens van filialen van Dirk van den Broek), modelrechten (bijvoorbeeld op reclameopstellingen van Dirk van den Broek), handelsnaamrechten (bijvoorbeeld op de handelsnaam Dirk van den Broek), alsmede de rechten op know how (bijvoorbeeld op de wijze van winkelinrichting van Dirk van den Broek). Daaronder zijn onder meer begrepen (domein)namen, beelden, modellen/tekeningen, emblemen, kleurencombinaties, verkoopwervende teksten, slagzinnen, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en alle social media accounts die ten behoeve van/door Dirk van den Broek en/of de consument met daarin de naam Dirk van den Broek (of een andere merk- of formulenaam van Dirk van den Broek) zijn aangemaakt. Alles in de ruimste zin des woords.
 2. De (onderdelen van de) Website en de App mogen op geen enkele wijze en in geen enkele vorm (geheel of gedeeltelijk) verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald en/of voor zover dwingend recht anders bepaalt. Het is verder niet toegestaan:
  • a. (i) een substantieel gedeelte van de inhoud van de Website en de App op te vragen en her te gebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Website en de App herhaald en systematisch op te vragen en her te gebruiken; en/of
  • b. ii) enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Website en de App toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om de Website en de App via robots of op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken.

 

Leeftijdsgrens

 

Voor het aanmaken van een Mijn Dirk account geldt een minimale leeftijdsgrens van 18 jaar.

 

Prijzen en aanbiedingen

 

 1. Dirk van den Broek doet haar uiterste best om de juiste prijzen te tonen. De prijzen op de Website en in de App kunnen enigszins afwijken van de prijzen in de winkels van Dirk van den Broek, bijvoorbeeld in het geval van lokale aanbiedingen in de winkel. Voor alle producten geldt dat de consument de prijs betaalt die het artikel op het moment van betaling op de (mobiele) kassa, alsmede op de na betaling aan de consument verstrekte bon, wordt aangegeven. Een en ander laat de rechten van de consument die zijn genoemd in artikel 4 van de Voorwaarden onder I onverlet.
 2. Aanbiedingen gelden gedurende de aangegeven periode.

 

 

Misbruik van de website, vragen en klachten

 

 1. Indien Dirk van den Broek heeft geconstateerd dat de consument misbruik maakt van haar Website(s) of de App is zij gerechtigd de betreffende Mijn Dirk account tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen.
 2. De informatie op de Website en de App en de Dirk van den Broek voorwaarden worden van tijd tot tijd aangepast. Indien de consument fouten op de Website of in de App aantreft, stelt Dirk van den Broek het zeer op prijs dat hij dat meldt via de Klantenservice. Ook voor overige vragen en of klachten kan de consument contact opnemen met de Klantenservice.

 

 


 

2. WiFi Netwerk

 

Deze voorwaarden van de Dirk van den Broek Supermarkten B.V. zijn van toepassing op het gratis gebruik van het WiFi-netwerk in haar supermarkten. Door deze voorwaarden te accepteren, verklaar je dat je de voorwaarden hebt gelezen, begrepen en akkoord gaat, waarna je gebruik kunt maken van het WiFi-netwerk. Indien je daarna wederom verbinding maakt met het WiFi-netwerk bevestig je dat je deze voorwaarden heb gelezen, begrepen en daarmee akkoord gaat.

 

Definities

 

Gebruiker: een natuurlijk persoon die als klant of bezoeker van Dirk van den Broek supermarkt gebruik maakt van het WiFi-netwerk en/of de Zelfscan App van Dirk van den Broek.

 

Gebruik van het WiFi-netwerk

 

 1. Het gebruik van het WiFi-netwerk is bedoeld voor Gebruikers die op het Internet websites of informatie willen opzoeken, e-mails of sociale media berichten willen ophalen, lezen of verzenden, of gebruik maken van de Zelfscan app. Het gebruik is enkel toegestaan in de Dirk supermarkt. Gebruik buiten de supermarkten is niet toegestaan.
 2. Het gebruik van het WiFi-netwerk is gratis en geschiedt geheel anoniem. Dirk van den Broek slaat op geen enkele wijze gegevens van de Gebruiker op.
 3. Indien Gebruiker met de Zelfscan app gebruik maakt van het WiFi-netwerk dan meten wij anoniem het gebruik van de Zelfscan app. Van de geregistreerde Zelfscan app gebruikers wordt het boodschappenlijstje vastgelegd.
 4. Het dataverkeer via het WiFi-netwerk is onversleuteld en kan dus door derden (ongemerkt) worden geregistreerd of anderszins worden waargenomen of opgeslagen. Dirk van den Broek kan geen garanties geven over het bereik en de kwaliteit van de verbinding, de snelheid en beschikbaarheid van het WiFi-netwerk en of daadwerkelijk een verbinding tussen de apparatuur van de Gebruiker en het WiFi netwerk tot stand kan worden gebracht. Dirk van den Broek biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op de apparaten van de Gebruiker.
 5. Dirk van den Broek behoudt zich het recht voor om websites die in strijd zijn met de wet, openbare orde, goede zeden, websites die van invloed zijn op de beschikbaarheid van het WiFi-netwerk, peer-to-peer- en streamingdiensten te blokkeren. Tijdens het gebruik van het WiFi-netwerk is het verder niet toegestaan om:
  • Een apparaat, zoals een smartphone, tablet of laptop, te koppelen dat reageert als een server, of services aanbiedt op het Internet;
  • Gebruik te maken van peer-to-peer verbindingen en streamingdiensten;
  • Virussen, trojan horses, key loggers of malware te verspreiden;
  • Spam en grote hoeveelheden e-mails te verzenden of te posten op nieuwsgroepen;
  • Discriminerende, pornografische, kwetsende, bedreigende, strafbare of anderszins aanstootgevende content te verspreiden of berichten te posten of te verzenden;
  • Zonder toestemming toegang te krijgen tot andere apparaten, zoals smartphones, tablets, laptops, computers, of toegang te krijgen tot andere netwerken;
  • Inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • Het WiFi-netwerk ter beschikking te stellen aan derden dan wel op een of andere wijze te (laten) gebruiken voor het commercieel aanbieden van diensten aan derden.

 

Aansprakelijkheid

 

 1. Het gebruik van het WiFi-netwerk is geheel voor eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn apparatuur en daarop aanwezige software of apps.
 2. Dirk van den Broek is nimmer aansprakelijk voor eventuele uitval van het WiFi-netwerk, het Internet en/of verlies van data. Dirk van den Broek is nimmer aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van het WiFi-netwerk.
 3. Dirk van den Broek is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diensten van derden waar de Gebruiker zich door middel van het WiFi-netwerk toegang heeft verschaft.
 4. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Dirk van den Broek lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met deze voorwaarden.

 

Beëindiging gebruik

 

 1. Dirk van den Broek behoudt zich het recht voor om het WiFi-netwerk tijdelijk niet beschikbaar te stellen, de bandbreedte te beperken en filters toe te passen. Wanneer specifieke websites een grote belasting vormen voor het WiFi-netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd.
 2. Indien de Gebruiker excessief veel dataverkeer genereert, mag Dirk van den Broek onderzoeken hoe dat komt en maatregelen nemen. Dirk van den Broek behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen of als Gebruiker zich niet houdt aan de gebruiksvoorwaarden de verbinding met het WiFi-netwerk en het apparaat te blokkeren.
 3. Als de Gebuiker geen gebruik meer wil maken van het WiFi-netwerk van Dirk van den Broek dan dien je het automatisch aanmelden bij het WiFi-netwerk uit te zetten of het WiFi-netwerk uit jouw opgeslagen netwerken te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld op https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/ik-wil-draadloze-netwerken-van-mijn-apparaat-verwijderen/  

 

Overig

 

 1. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment door Dirk van den Broek worden gewijzigd.
 2. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd bij de rechtbank te Amsterdam.

 

 


 

3. Zelfscannen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van zelfscannen bij Dirk van den Broek supermarkten. Waar wij in het navolgende schrijven over zelfscan geldt dit voor het zelfscansysteem, dat gebruikt kan worden door middel van een handscanner en/of een applicatie (“app”) op je mobiele telefoon. Waar wij in het navolgende schrijven over “winkel” geldt dit voor alle supermarkten van Dirk van den Broek.

 

Deelname


Zelfscan wordt in een aantal van onze winkels aangeboden en is voor iedere klant gratis te gebruiken. Hiervoor is geen klantenkaart, inschrijving of overdracht van persoonlijke gegevens nodig.

 

Werking handscanner


In de winkels die uitgerust zijn met zelfscan kun je, voordat je de winkel betreedt, een handscanner uit de uitgiftewand nemen door op een willekeurige positie op het scherm te drukken. Een van de houders licht op; hieruit kun je de handscanner nemen.

 

Deze handscanner gebruik je tijdens het winkelen om daarmee de streepjescode van elk artikel te scannen, waardoor het artikel geregistreerd wordt. Als een artikel niet van zichzelf is voorzien van een streepjescode, dien je op de daartoe aangegeven wijze er voor te zorgen dat het artikel van een streepjescode wordt voorzien en dien je deze streepjescode te scannen.  Indien er geen streepjescode voor het betreffende artikel voorhanden is, dien je dit voor het moment van afrekenen aan te geven bij de medeweker bij de betaalpaal (of kassa). Als je klaar bent met boodschappen doen en al jouw artikelen geregistreerd zijn, kun je afrekenen bij een betaalpaal (pin only) op de kassa afdeling.

 

Met jouw handscanner scan je de afscancode (stap 1) op de betaalpaal. Op de handscanner verschijnt een groen scherm met streepjescode. Deze streepjescode scan je aan de betaalpaal (stap 2), zodat de scangegevens opgehaald kunnen worden door de betaalpaal. In het geval dat je (een) emballagebon(nen) hebt, dien je die eveneens te scannen aan de betaalpaal. Als de kassabon op de betaalpaal getoond wordt, kun je de handscanner in een houder naast de betaalpaal plaatsen (stap 3) en kun je afrekenen aan de betaalpaal met jouw betaalpas. Als dit door een van onze medewerkers wordt aangegeven, kan je ook afrekenen bij een reguliere kassa. Je dient de handscanner dan af te geven aan de kassamedewerker die de transactie en het betaalproces met jou verder zal afwikkelen.

 

De camera’s op de handscanners (Android device PS20) zijn standaard uitgeschakeld. Indien een applicatie de camera wil gebruiken wordt door het besturingssysteem afgedwongen dat er altijd een beeld wordt getoond aan de gebruiker, dit in het kader van privacy by design. Er kan dus geen achtergrondproces gestart worden zonder dat de gebruiker dit ziet en ook in dat geval worden de getoonde beelden niet opgeslagen.

 

Werking app

In sommige winkels kun je gebruik maken van de app. In dat geval kun je jouw mobiele telefoon gebruiken als zelfscanner, waarmee je de streepjescode van elk artikel kan scannen en op jouw boodschappenlijst kunt zetten. Als je klaar bent met boodschappen doen en al jouw artikelen gescand zijn, kun je afrekenen bij een betaalpaal (pin only of, indien de app dat ondersteunt, door middel van de app) op de kassa afdeling. Op de betaalpaal kun je met jouw mobiele telefoon de afscancode scannen (stap 1). Vervolgens verschijnt er op jouw mobiele telefoon een streepjescode, die gescand dient te worden aan de betaalpaal (stap 2). In het geval dat je (een) emballagebon(nen) hebt, dien je die eveneens te scannen aan de betaalpaal. Als de kassabon op de betaalpaal getoond wordt, kun je aan de betaalpaal afrekenen met jouw betaalpas (stap 3). In sommige winkels bieden wij tevens de mogelijkheid om af te rekenen bij een afrekenpunt bij bestaande kassa’s waar de transactie middels pin of cash voldaan kan worden. Je dient dan met jouw mobiele telefoon de afscancode aan de kassa te scannen (stap 1). Vervolgens verschijnt er op jouw mobiele telefoon een streepjescode die gescand dient te worden aan de kleine scanner bij de kassa (stap 2), waarna je aan de kassa dient af te rekenen (stap 3).  

 

Voorwaarden gebruik zelfscan

Wanneer je gebruik maakt van zelfscan via de handscanner of de app zijn ook onze algemene winkelvoorwaarden van toepassing; je dient dan ook gebruik te maken van een winkelwagen of winkelmandje tijdens het boodschappen doen. Je mag jouw gescande boodschappen direct in een boodschappentas of krat in de winkelwagen inpakken. Daarnaast is en blijft de handscanner onder alle omstandigheden eigendom van Dirk van den Broek en dient uitsluitend binnen de betreffende winkel van Dirk van den Broek gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de handscanner buiten het winkelpand te brengen. Aan het einde van het winkelbezoek dien je de handscanner in onbeschadigde staat te retourneren. Voor gebruik van de app geldt dat het gebruik van zelfscannen middels de app voor jouw eigen rekening en risico is en Dirk van den Broek Supermarkten geenszins verantwoordelijk is voor het gebruik van jouw mobiele telefoon. Daarnaast gelden de algemene voorwaarden, die je hebt geaccepteerd bij installatie van de app op jouw mobiele telefoon.

Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het correct scannen van alle artikelen. Het is belangrijk dat je zorgvuldig nagaat of je alles gescand hebt. Vraag bij twijfel altijd een medewerker om hulp.

Het zorgvuldige gebruik van zelfscan zullen wij controleren door het uitvoeren van steekproeven door onze medewerkers. Ingeval je jouw boodschappen in een boodschappentas of krat in de winkelwagen hebt ingepakt, dien je deze geopend aan te bieden aan de betreffende medewerker en alle medewerking aan hem of haar te verlenen in het kader van de uitvoering van de steekproef.

 

Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om een ieder die een steekproef weigert of op enige wijze (vermeend) oneigenlijk gebruik maakt van zelfscan, uit te sluiten van verdere deelname van de zelfscan. Je zult voor het afrekenen dan doorverwezen worden naar een reguliere kassa, waar een kassamedewerker opnieuw jouw boodschappen zal scannen. Ook kunnen wij aangifte doen van winkeldiefstal, kunnen wij jou een winkelverbod opleggen en / of kunnen wij jou aansprakelijk stellen voor de indirecte schade, mocht na controle blijken, nadat je de afscancode op de betaalpaal hebt gescand, dat niet alle boodschappen zijn gescand.

 

Over zelfscan

Wij kunnen niet garanderen dat de zelfscan foutloos en ononderbroken zal functioneren. De informatie die via de zelfscan wordt verstrekt, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desalniettemin kan het voorkomen dat kenmerken van producten (zoals prijs, ingrediënten, gewicht) niet juist worden weergegeven. In dat geval gelden de prijzen en kenmerken zoals die op de verpakking van het product zelf zijn weergegeven. Indien de zelfscan foutieve informatie weergeeft, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. 

 

Slotbepalingen

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Ook behouden wij ons het recht voor om het zelfscansysteem te beëindigen. Op zelfscan is het Nederlandse recht van toepassing.

 


 

4. Dirk Cadeaukaart

 

De Dirk cadeaukaart wordt uitgegeven door Dirk Supermarkten B.V. waaronder alle Dirk van den Broek supermarkten vallen.

 

Identiteit van de ondernemer 

 • Naam ondernemer: Dirk Supermarkten B.V.
 • Handelend onder de naam/namen: Dirk Supermarkten B.V.
 • Vestigingsadres:
  • Flemingweg 1, 2408 AV, Alphen aan den Rijn
 • KvK-nummer: 30104343
 • Btw-nummer: NL0053.07.260.B.01
 • Bereikbaarheid:
  • De klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag vanaf 07.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag vanaf 07.00 tot 17.00.
  • Neem contact op met de klantenservice.

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Dirk van den Broeken:

 • De koper van een Dirk cadeaukaart
 • De ontvanger van een Dirk cadeaukaart
 • De gebruiker van een Dirk cadeaukaart
 • Door een Dirk cadeaukaart te kopen en/of te gebruiken, aanvaart de koper, de ontvanger en/of de gebruiker de op dat moment geldende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Dirk van den Broek worden gewijzigd.

 

De meest recente versie van de algemene voorwaarden vind je ook op deze pagina. Gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing.

 

Overige voorwaarden

 1. De Dirk cadeaukaart is geldig bij elke kassa in elke Dirk van den Broek supermarkt.
 2. Met een Dirk cadeaukaart kun je geen andere Dirk cadeaukaarten kopen.
 3. De Dirk cadeaukaart kan niet besteed worden bij een concessionair achter de kassa.
 4. De Dirk cadeaukaart kan niet online worden besteed.
 5. Voor het opladen van de Dirk cadeaukaart geldt een minimum van 5 euro tot een maximum van 150 euro.
 6. De kaart is na aanschaf op te waarderen aan de kassa van Dirk van den Broek tot een maximum van 150 euro.
 7. De Dirk cadeaukaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en krijgt bij elke betaling en/of opwaardering opnieuw een geldigheidsduur van 5 jaar mee.
 8. Het saldo van de Dirk cadeaukaart kan in één of meerdere keren worden besteed. Indien het saldo ontoereikend is, kun je het resterende bedrag op een andere wijze bijbetalen.
 9. De Dirk cadeaukaart is niet inwisselbaar tegen geld.
 10. De Dirk cadeaukaart kan niet geruild of geretourneerd worden.
 11. Je kunt een gepersonaliseerde Dirk cadeaukaart (zelf ontworpen voorkant van de cadeaukaart) bestellen. Hier zijn extra kosten aan verbonden van € 1.99.
 12. Je kunt bij elke Dirk van den Broekkassa jouw saldo van de Dirk van den Broekcadeaukaart opvragen. Na besteding van een gedeelte of hele saldo ontvang je aan de kassa een kassabon met het nieuwe saldo.
 13. Het online opvragen en/of opwaarderen van het saldo zal in de loop van de eerste helft van 2017 mogelijk worden. Hiervoor heb je de extra veiligheidscode nodig die onder de grijze kraslaag staat aan de achterkant van de Dirk cadeaukaart.
 14. Bij het vermoeden van misbruik van de cadeaukaart heeft Dirk van den Broek het recht om de cadeaukaart (tijdelijk) te blokkeren.
 15. Verlies, diefstal of misbruik is voor risico van de kaarthouder. Dirk van den Broek vergoedt nimmer het saldo van een gestolen, beschadigde of verloren cadeaukaart.
 16. Het is niet mogelijk om het saldo van een Dirk cadeaukaart te laten blokkeren of over te zetten naar een andere Dirk cadeaukaart.
 17. De koper, ontvanger en/of gebruiker zal zich onthouden van negatieve handelingen of gedragingen met betrekking tot de Dirk cadeaukaart die schade kunnen toebrengen
  aan de reputatie en/of naam van Dirk van den Broek.
 18. Een cadeaukaart mag alleen worden verzilverd, wanneer deze fysiek overhandigd wordt om mee te betalen. Een foto van een cadeaukaart in een telefoon of in een app is niet toegestaan.
 19. Voor informatie over de Dirk cadeaukaart kun je kijken op https://www.dirk.nl/meer/over-dirk/dirk-cadeaukaart of jouw vraag stellen bij onze klantenservice.

 

Privacy

 1. In het geval jouw persoonsgegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld door het bestellen van een gepersonaliseerde kaart, zal het bestand van deze gegevens door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving worden behandeld.
 2. Er wordt geen koppeling gemaakt en/of bewaard tussen het nummer/streepjescode van de kaart voor het opwaarderen dan wel betalen en jouw NAW gegevens. Jouw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in jouw eigen belang is.

 

 


 

5. Parkeerbeleid

 

Wij bieden onze klanten de gelegenheid om bij onze winkels hun auto te parkeren in een daarvoor bestemde garage en/of een daarvoor aangewezen parkeerplaats. Door hiervan gebruik te maken verklaart de klant akkoord te gaan met de op de borden aangegeven voorwaarden.

 

Dirk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van het verblijf van personen en/of voertuigen in onze parkeergarages en/of op onze parkeerplaatsen. Dirk is niet verantwoordelijk voor eventuele opgelegde boetes. Op ons parkeerbeleid is de Wegenverkeerswet van toepassing.