Contentbanner

Algemene voorwaarden

Je bent in onze winkels van harte welkom! Daar moet boodschappen doen niet alleen voordelig, maar ook plezierig zijn. En daarvoor zijn wederzijdse afspraken nodig. Dat voorkomt onnodige misverstanden. We hebben daarom een aantal regels opgesteld. Deze kun je hieronder terugvinden.

Inhoudsopgave

 1. Dirk.nl
 2. WiFi Netwerk
 3. Scan&Go
 4. Dirk Cadeaukaart
 5. Parkeerbeleid

 


 

1. Dirk.nl

 

Aanbod Dirk.nl

 

 1. De Website en de Web App bieden diverse vrij toegankelijke informatie en kunnen door de klant geraadpleegd worden. Op de Website en in de Web App vind je ons actuele aanbod.
 2. Voor alle aanbiedingen geldt, op = op.
 3. Acties en prijzen op de Website en in de Web App kunnen afwijken van acties en prijzen in de winkels van Dirk. Aan acties en prijzen op de Website en in de Web App kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van acties en prijzen in de winkels van Dirk en vice versa.
 4. Kennelijke verschrijvingen of fouten in de uitnodiging tot het doen van een aanbod, binden Dirk niet. De klant kan in dat geval geen rechten ontlenen aan voornoemde foute uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 5. De Website en de Web App worden continue actueel gehouden en geüpdatet. De informatie is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kan het voorkomen dat kenmerken van producten (waaronder onder andere prijs, uiterlijk, gewicht) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken, dan wel de prijs die op de factuur na levering aan de klant wordt verstrekt. En kan de klant geen aanspraak maken op levering conform de foutief op de Website of in de Web App weergegeven informatie.
 6. Sommige artikelen of smaakvarianten zijn niet in alle winkels verkrijgbaar. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht zijn voorbehouden. De artikelen zijn niet voor wederverkoop. Acties niet van toepassing in Dirk Warmoesstraat, Amsterdam.

 

 

Mijn Dirk account

 

 1. De klant kan, indien gewenst, een Mijn Dirk account aan maken via de Website of middels de Web App. De klant zal in dat geval worden verzocht een gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, net als andere gegevens.
 2. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de persoon in kwestie in het kader van de Mijn Dirk account verstrekte informatie. Diegene zal deze informatie actueel, juist en volledig houden.
 3. De klant is verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens van zijn Mijn Dirk account. De klant is aansprakelijk voor al het gebruik dat, als gevolg van aan hem toe te rekenen handelen en/of nalaten, via de Mijn Dirk account van de Website of de Web App wordt gemaakt. De klant dient dan ook vertrouwelijk met zijn inloggegevens om te gaan en deze enkel voor eigen gebruik te hanteren. Indien de klant aanleiding heeft te veronderstellen dat zijn Mijn Dirk account in handen is gekomen van onbevoegden, dient hij Dirk direct op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om onverwijld zelf doeltreffende maatregelen te treffen om misbruik van de Mijn Dirk account te voorkomen, bijvoorbeeld door het wachtwoord van de Mijn Dirk account te veranderen. Dirk is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit, of betrekking heeft op, onbevoegd gebruik van de Mijn Dirk account, tenzij deze schade het gevolg is van aan Dirk toe te rekenen omstandigheden.
 4. Dirk behoudt zich het recht voor om een Mijn Dirk account blijvend of tijdelijk te blokkeren en/of te verwijderen in het geval van zwaarwegende omstandigheden.

 

 

Privacy en Veiligheid

 

 1.  Op alle digitale diensten is het privacyverklaring van Dirk van toepassing, zoals dat is vermeld op de Website en in de Web App.
 2.  Dirk streeft er altijd naar te waarborgen dat de Website en de Web App virusvrij zijn. Zij garandeert dat echter niet. De Website en de Web App bevatten links naar websites van derden. Dirk is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Dirk behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, al dan niet samenhangende met de Website en de Web App en waaronder wordt begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten (bijvoorbeeld op tekstfragmenten van Dirk), merkrechten (bijvoorbeeld op het merk Dirk), octrooirechten (bijvoorbeeld op technische uitvindingen van Dirk), databankrechten (bijvoorbeeld op de databank met gegevens van filialen van Dirk), modelrechten (bijvoorbeeld op reclameopstellingen van Dirk), handelsnaamrechten (bijvoorbeeld op de handelsnaam Dirk), alsmede de rechten op know how (bijvoorbeeld op de wijze van winkelinrichting van Dirk). Daaronder zijn onder meer begrepen (domein)namen, beelden, modellen/tekeningen, emblemen, kleurencombinaties, verkoopwervende teksten, slagzinnen, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en alle social media accounts die ten behoeve van/door Dirk en/of de klant met daarin de naam Dirk van den Broek (of een andere merk- of formulenaam van Dirk van den Broek) zijn aangemaakt. Alles in de breedste zin van het woord.
 2. De (onderdelen van de) Website en de Web App mogen op geen enkele wijze en in geen enkele vorm (geheel of gedeeltelijk) verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald en/of voor zover dwingend recht anders bepaalt. Het is verder niet toegestaan:
  • a. (i) een substantieel gedeelte van de inhoud van de Website en de Web App op te vragen en her te gebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Website en de Web App herhaald en systematisch op te vragen en her te gebruiken; en/of
  • b. ii) enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Website en de Web App toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om de Website en de Web App via robots of op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken.

 

Leeftijdsgrens

 

Voor het aanmaken van een Mijn Dirk account geldt een minimale leeftijdsgrens van 18 jaar.

 

Prijzen en aanbiedingen

 

 1. Dirk doet haar uiterste best om de juiste prijzen te tonen. De prijzen op de Website en in de Web App kunnen enigszins afwijken van de prijzen in de winkels van Dirk, bijvoorbeeld in het geval van lokale aanbiedingen in de winkel. Voor alle producten geldt dat de klant de prijs betaalt die het artikel op het moment van betaling op de (mobiele) kassa, alsmede op de na betaling aan de klant verstrekte bon, wordt aangegeven. Een en ander laat de rechten van de klant die zijn genoemd in artikel 4 van de Voorwaarden onder I onverlet.
 2. Aanbiedingen gelden gedurende de aangegeven periode.

 

 

Misbruik van de website, vragen en klachten

 

 1. Indien Dirk heeft geconstateerd dat de klant misbruik maakt van haar Website(s) of de Web App is zij gerechtigd de betreffende Mijn Dirk account tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen.
 2. De informatie op de Website en de Web App en de Dirk voorwaarden worden van tijd tot tijd aangepast. Indien de klant fouten op de Website of in de Web App aantreft, stelt Dirk het zeer op prijs dat hij dat meldt via de Klantenservice. Ook voor overige vragen en of klachten kan de klant contact opnemen met de Klantenservice.

 

 


 

2. WiFi Netwerk

 

Deze voorwaarden van de Dirk Supermarkten B.V. zijn van toepassing op het gratis gebruik van het WiFi-netwerk in haar supermarkten. Door deze voorwaarden te accepteren, verklaar je dat je de voorwaarden hebt gelezen, begrepen en akkoord gaat, waarna je gebruik kunt maken van het WiFi-netwerk. Indien je daarna wederom verbinding maakt met het WiFi-netwerk bevestig je dat je deze voorwaarden heb gelezen, begrepen en daarmee akkoord gaat.

 

Definities

 

Gebruiker: een natuurlijk persoon die als klant of bezoeker van Dirk supermarkt gebruik maakt van het WiFi-netwerk en/of de Web App van Dirk.

 

Gebruik van het WiFi-netwerk

 

 1. Het gebruik van het WiFi-netwerk is bedoeld voor Gebruikers die op het Internet websites of informatie willen opzoeken, e-mails of sociale media berichten willen ophalen, lezen of verzenden, of gebruik maken van de Web App. Het gebruik is enkel toegestaan in de Dirk supermarkt. Gebruik buiten de supermarkten is niet toegestaan.
 2. Het gebruik van het WiFi-netwerk is gratis en geschiedt geheel anoniem. Dirk slaat op geen enkele wijze gegevens van de Gebruiker op.
 3. Indien Gebruiker met de Web App gebruik maakt van het WiFi-netwerk dan meten wij anoniem het gebruik van de Web App. Van de geregistreerde Web App gebruikers wordt het boodschappenlijstje vastgelegd.
 4. Het dataverkeer via het WiFi-netwerk is onversleuteld en kan dus door derden (ongemerkt) worden geregistreerd of anderszins worden waargenomen of opgeslagen. Dirk kan geen garanties geven over het bereik en de kwaliteit van de verbinding, de snelheid en beschikbaarheid van het WiFi-netwerk en of daadwerkelijk een verbinding tussen de apparatuur van de Gebruiker en het WiFi-netwerk tot stand kan worden gebracht. Dirk biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op de apparaten van de Gebruiker.
 5. Dirk behoudt zich het recht voor om websites die in strijd zijn met de wet, openbare orde, goede zeden, websites die van invloed zijn op de beschikbaarheid van het WiFi-netwerk, peer-to-peer- en streamingdiensten te blokkeren. Tijdens het gebruik van het WiFi-netwerk is het verder niet toegestaan om:
  • Een apparaat, zoals een smartphone, tablet of laptop, te koppelen dat reageert als een server, of services aanbiedt op het Internet;
  • Gebruik te maken van peer-to-peer verbindingen en streamingdiensten;
  • Virussen, trojan horses, key loggers of malware te verspreiden;
  • Spam en grote hoeveelheden e-mails te verzenden of te posten op nieuwsgroepen;
  • Discriminerende, pornografische, kwetsende, bedreigende, strafbare of anderszins aanstootgevende content te verspreiden of berichten te posten of te verzenden;
  • Zonder toestemming toegang te krijgen tot andere apparaten, zoals smartphones, tablets, laptops, computers, of toegang te krijgen tot andere netwerken;
  • Inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • Het WiFi-netwerk ter beschikking te stellen aan derden dan wel op een of andere wijze te (laten) gebruiken voor het commercieel aanbieden van diensten aan derden.

 

Aansprakelijkheid

 

 1. Het gebruik van het WiFi-netwerk is geheel voor eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn apparatuur en daarop aanwezige software of apps.
 2. Dirk is nimmer aansprakelijk voor eventuele uitval van het WiFi-netwerk, het Internet en/of verlies van data. Dirk is nimmer aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van het WiFi-netwerk.
 3. Dirk is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diensten van derden waar de Gebruiker zich door middel van het WiFi-netwerk toegang heeft verschaft.
 4. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Dirk lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met deze voorwaarden.

 

Beëindiging gebruik

 

 1. Dirk behoudt zich het recht voor om het WiFi-netwerk tijdelijk niet beschikbaar te stellen, de bandbreedte te beperken en filters toe te passen. Wanneer specifieke websites een grote belasting vormen voor het WiFi-netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd.
 2. Indien de Gebruiker excessief veel dataverkeer genereert, mag Dirk onderzoeken hoe dat komt en maatregelen nemen. Dirk behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen of als Gebruiker zich niet houdt aan de gebruiksvoorwaarden de verbinding met het WiFi-netwerk en het apparaat te blokkeren.
 3. Als de Gebuiker geen gebruik meer wil maken van het WiFi-netwerk van Dirk dan dien je het automatisch aanmelden bij het WiFi-netwerk uit te zetten of het WiFi-netwerk uit jouw opgeslagen netwerken te verwijderen. Bekijk hier hoe je dat doet.

 

Overig

 

 1. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment door Dirk worden gewijzigd.
 2. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd bij de rechtbank te Amsterdam.

 

 


 

3. Scan&Go

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van zelfscannen bij Dirk supermarkten. Waar wij schrijven over zelfscan dan wordt hiermee het zelfscansysteem bedoelt, dat gebruikt kan worden door middel van een handscanner of Scan&Go. Waar wij schrijven over “winkel” geldt dit voor alle supermarkten van Dirk.

 

Deelname


Scan&Go wordt in al onze winkels aangeboden en is voor iedere klant gratis te gebruiken. Hiervoor is geen klantenkaart, inschrijving of persoonlijke gegevens nodig.

 

Werking handscanner


In de winkels met zelfscanners kun je, voordat je de winkel betreedt, een handscanner uit de uitgiftewand nemen door op de start-knop op het scherm te drukken. Een van de houders licht op; hieruit kun je de handscanner nemen.

 

Deze handscanner gebruik je tijdens het winkelen om daarmee de streepjescode van elk artikel te scannen, waardoor het artikel geregistreerd wordt. Als een artikel niet van zichzelf is voorzien van een streepjescode, dien je op de daartoe aangegeven wijze er voor te zorgen dat het artikel van een streepjescode wordt voorzien en dien je deze streepjescode te scannen.  Indien er geen streepjescode voor het betreffende artikel voorhanden is, dien je dit voor het moment van afrekenen aan te geven bij de medewerker in de winkel of bij de kassa-afdeling. Als je klaar bent met boodschappen doen en al jouw artikelen geregistreerd zijn, kun je afrekenen bij een Scan&Go kassa op de kassa-afdeling.

 

Met jouw handscanner scan je de afscancode op de Scan&Go kassa. Op de handscanner verschijnt de vraag: "Heeft u alle artikelen kunnen scannen?" Wanneer dit gelukt is kunt u dit bevestigen met "ja". Wanneer u op "nee" drukt wordt er automatisch een medewerker ter ondersteuning opgeroepen. Wanneer je op "ja" hebt gedrukt verschijnt er een streepjescode in het scherm van de handscanner. Deze streepjescode scan je bij de Scan&Go, zodat de scangegevens opgehaald kunnen worden door de Scan&Go. In het geval dat je (een) emballagebon(nen) hebt, dien je die eveneens te scannen met de handscanner of aan de Scan&Go kassa. Wanneer je de barcode op de handscanner hebt gescand aan de Scan&Go kassa, kun je de handscanner in een houder naast de Scan&Go kassa plaatsen en kun je afrekenen op de door jou gewenste manier. Bij alle Scan&Go kassa's kun je met je betaalpas en/of Dirk-cadeaukaart afrekenen. Bij een geselecteerd aantal kassa's voorzien van het groene bord "Contant Cash" kun je ook contant betalen.

 

De camera’s op de handscanners (Android device PS20) zijn standaard uitgeschakeld. Indien een applicatie de camera wil gebruiken wordt door het besturingssysteem afgedwongen dat er altijd een beeld wordt getoond aan de gebruiker, dit in het kader van privacy by design. Er kan dus geen achtergrondproces gestart worden zonder dat de gebruiker dit ziet en ook in dat geval worden de getoonde beelden niet opgeslagen.

 

 

Voorwaarden gebruik zelfscan

Wanneer je gebruik maakt van zelfscan via de handscanner of de Web App zijn ook onze algemene winkelvoorwaarden van toepassing. Je mag jouw gescande boodschappen direct in een boodschappentas of krat in de winkelwagen inpakken. Daarnaast is en blijft de handscanner onder alle omstandigheden eigendom van Dirk en dient uitsluitend binnen de betreffende winkel van Dirk gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de handscanner buiten het winkelpand te brengen. Aan het einde van het winkelbezoek dien je de handscanner in onbeschadigde staat te retourneren. Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het correct scannen van alle artikelen. Het is belangrijk dat je zorgvuldig nagaat of je alles gescand hebt. Vraag bij twijfel altijd een medewerker om hulp.

Het zorgvuldige gebruik van zelfscan controleren wij door het uitvoeren van aankoopcontroles. Wanneer je jouw boodschappen in een boodschappentas of krat in de winkelwagen hebt ingepakt, dien je deze geopend aan te bieden aan de betreffende medewerker en alle medewerking aan hem of haar te verlenen in het kader van de uitvoering van de aankoopcontrole.

 

Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om een ieder die een steekproef weigert of op enige wijze (vermeend) oneigenlijk gebruik maakt van zelfscan, uit te sluiten van verdere deelname van de zelfscan. Je zult voor het afrekenen dan doorverwezen worden naar een reguliere kassa, waar een kassamedewerker opnieuw jouw boodschappen zal scannen. Ook kunnen wij aangifte doen van winkeldiefstal, kunnen wij jou een winkelverbod opleggen en / of kunnen wij jou aansprakelijk stellen voor de indirecte schade, mocht na controle blijken, nadat je de afscancode op de betaalpaal hebt gescand, dat niet alle boodschappen zijn gescand.

 

Over Scan&Go

Wij kunnen niet garanderen dat de zelfscan foutloos en ononderbroken zal functioneren. De informatie die via de zelfscan wordt verstrekt, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desalniettemin kan het voorkomen dat kenmerken van producten (zoals prijs, ingrediënten, gewicht) niet juist worden weergegeven. In dat geval gelden de prijzen en kenmerken zoals die op de verpakking van het product zelf zijn weergegeven. Indien de zelfscan foutieve informatie weergeeft, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. 

 

Slotbepalingen

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Ook behouden wij ons het recht voor om het zelfscansysteem te beëindigen. Op zelfscan is het Nederlandse recht van toepassing.

 


 

4. Dirk Cadeaukaart

 

De Dirk cadeaukaart wordt uitgegeven door Dirk Supermarkten B.V. waaronder alle Dirk supermarkten vallen.

 

Identiteit van de ondernemer 

 • Naam ondernemer: Dirk Supermarkten B.V.
 • Handelend onder de naam/namen: Dirk Supermarkten B.V.
 • Vestigingsadres:
  • Flemingweg 5, 2408 AV, Alphen aan den Rijn
 • KvK-nummer: 30104343
 • Btw-nummer: NL0053.07.260.B.01
 • Bereikbaarheid:
  • De klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag vanaf 08.00 tot 17.00.
  • Neem contact op met de klantenservice.

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Dirk:

 • De koper van een Dirk cadeaukaart
 • De ontvanger van een Dirk cadeaukaart
 • De gebruiker van een Dirk cadeaukaart
 • Door een Dirk cadeaukaart te kopen en/of te gebruiken, aanvaart de koper, de ontvanger en/of de gebruiker de op dat moment geldende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Dirk worden gewijzigd.

 

De meest recente versie van de algemene voorwaarden vind je ook op deze pagina. Gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing.

 

Overige voorwaarden

 1. De Dirk cadeaukaart is geldig bij elke kassa in elke Dirk supermarkt.
 2. Met een Dirk cadeaukaart kun je geen andere Dirk cadeaukaarten kopen.
 3. De Dirk cadeaukaart kan niet besteed worden bij een concessionair achter de kassa.
 4. De Dirk cadeaukaart kan niet online worden besteed.
 5. Voor het opwaarderen van de Dirk cadeaukaart geldt een minimum van 5 euro tot een maximum van 150 euro.
 6. De kaart is na aanschaf op te waarderen aan de kassa van Dirk tot een maximum van 150 euro.
 7. De Dirk cadeaukaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en krijgt bij elke betaling en/of opwaardering opnieuw een geldigheidsduur van 5 jaar mee.
 8. Het saldo van de Dirk cadeaukaart kan in één of meerdere keren worden besteed. Indien het saldo ontoereikend is, kun je het resterende bedrag op een andere wijze bijbetalen.
 9. De Dirk cadeaukaart is niet inwisselbaar tegen geld.
 10. De Dirk cadeaukaart kan niet geruild of geretourneerd worden.
 11. Je kunt een gepersonaliseerde Dirk cadeaukaart (zelf ontworpen voorkant van de cadeaukaart) bestellen. Hier zijn extra kosten aan verbonden van € 1.99.
 12. Je kunt bij elke Dirk kassa jouw saldo van de Dirk cadeaukaart opvragen. Na besteding van een gedeelte of hele saldo ontvang je aan de kassa een kassabon met het nieuwe saldo.
 13. Het online opvragen en/of opwaarderen van het saldo is mogelijk. Hiervoor heb je de extra veiligheidscode nodig die onder de grijze kraslaag staat aan de achterkant van de Dirk cadeaukaart.
 14. Bij het vermoeden van misbruik van de cadeaukaart heeft Dirk het recht om de cadeaukaart (tijdelijk) te blokkeren.
 15. Verlies, diefstal of misbruik is voor risico van de kaarthouder. Dirk vergoedt nimmer het saldo van een gestolen, beschadigde of verloren cadeaukaart.
 16. Het is niet mogelijk om het saldo van een Dirk cadeaukaart te laten blokkeren of over te zetten naar een andere Dirk cadeaukaart.
 17. De koper, ontvanger en/of gebruiker zal zich onthouden van negatieve handelingen of gedragingen met betrekking tot de Dirk cadeaukaart die schade kunnen toebrengen
  aan de reputatie en/of naam van Dirk van den Broek.
 18. Een cadeaukaart mag alleen worden verzilverd, wanneer deze fysiek overhandigd wordt om mee te betalen. Een foto van een cadeaukaart in een telefoon of in een app is niet toegestaan.
 19. Voor informatie over de Dirk cadeaukaart kun je kijken op https://www.dirk.nl/meer/over-dirk/dirk-cadeaukaart of jouw vraag stellen bij onze klantenservice.

 

Privacy

 1. In het geval jouw persoonsgegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld door het bestellen van een cadeaukaart, zal het bestand van deze gegevens door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving worden behandeld.
 2. Er wordt geen koppeling gemaakt en/of bewaard tussen het nummer/streepjescode van de kaart voor het opwaarderen dan wel betalen en jouw NAW gegevens. Jouw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in jouw eigen belang is. Je leest hier meer over de Privacyverklaring van Dirk.

 

 


 

5. Parkeerbeleid

 

Wij bieden onze klanten de gelegenheid om bij onze winkels hun auto te parkeren in een daarvoor bestemde garage en/of een daarvoor aangewezen parkeerplaats. Door hiervan gebruik te maken verklaart de klant akkoord te gaan met de op de borden aangegeven voorwaarden.

 

Dirk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van het verblijf van personen en/of voertuigen in onze parkeergarages en/of op onze parkeerplaatsen. Dirk is niet verantwoordelijk voor eventuele opgelegde boetes. Op ons parkeerbeleid is de Wegenverkeerswet van toepassing.