Contentbanner

Privacyverklaring van Dirk

Dit is de privacyverklaring van Dirk Supermarkten B.V., hierna te noemen Dirk. Deze privacyverklaring geeft informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers verwerken, zowel in onze supermarkten als op onze websites, Web App en sociale media, hierna te noemen digitale kanalen. Het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens is voor ons belangrijk.

 

In deze privacyverklaring is te lezen op welke manier Dirk persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en wat hiervoor de grondslag is. Verder wordt uitgelegd of, en zo ja aan wie, persoonsgegevens worden verstrekt. Ook wordt uitgelegd hoe deze persoonsgegevens worden beveiligd en wat de bewaartermijnen zijn. Tot slot wordt aangegeven hoe je jouw rechten kunt uitoefenen, zoals het recht van inzage.

 

Omdat wij onze dienstverlening en digitale kanalen steeds verder willen verbeteren, kan de privacyverklaring ook veranderen. De meest recente versie zal altijd zichtbaar zijn op onze digitale kanalen. Wij raden je aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je altijd op hoogte bent van de meest recente versie.

 

Dirk is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In de zin van de wet, de AVG, is Dirk verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring is dan ook van toepassing op alle diensten die Dirk verricht, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Dirk is gevestigd aan de Flemingweg 5, 2408 AV, Alphen aan den Rijn.

 

Via onze websites kun je doorklikken naar websites van derden, bijvoorbeeld onze leveranciers. Dit betekent echter niet dat Dirk verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze websites en dus is de privacyverklaring van Dirk om die reden niet van toepassing op het gebruik van deze andere websites. Voor meer informatie over hoe deze partijen jouw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij je naar de privacyverklaring op hun website.

Inhoudsopgave

 1.  Inleiding
 2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?
 3. Delen we gegevens met derde partijen?
 4. Worden er persoonsgegevens verwerkt buiten de EER?
 5. Hoe beveiligen wij je gegevens?
 6. Rechten uitoefenen
 7. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

 

 


 

1. Inleiding

 

1.1 Persoonsgegevens Zoals hierboven beschreven bevat deze privacyverklaring informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Maar wat is nu eigenlijk een persoonsgegeven? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Op basis van die gegevens is het mogelijk om jou te identificeren. Voorbeelden hiervan zijn naam, adres, telefoonnummer of IP-adres. Dirk verwerkt bijvoorbeeld bij een bezoek aan onze website of het gebruik van de Web App persoonsgegevens. In de hierna volgende paragrafen wordt uitgelegd waarom bepaalde gegevens worden verzameld voor deze diensten.

 

1.2 Is het noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken? Wij vragen alleen persoonsgegevens van je die noodzakelijk zijn om de dienst te kunnen leveren en uitvoeren.

 

 


 

2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?

 

Wij verwerken persoonsgegevens als je onze website bezoekt, onze Web App gebruikt,  je abonneert op onze nieuwsbrief of in gevallen wanneer je onze supermarkten of bedrijfslocaties bezoekt.
 
2.1 Bezoek aan onze supermarkten
Wanneer je winkelt in een van onze supermarkten is het niet vereist om je te registreren of om een klantkaart te hebben.
 
2.1.1 Camerabeelden en inzet van bodycams

Al onze supermarkten zijn uitgerust met beveiligingscamera’s. In een aantal supermarkten gebruiken wij ook bodycams. Wij hebben belang bij het gebruik van deze beveiligingscamera’s en bodycams om onze eigendommen en onze medewerkers te beschermen, maar natuurlijk ook in het belang van jouw eigen veiligheid. Bij het bezoeken van onze filialen attenderen we je op de aanwezigheid van deze camera’s en de inzet van bodycams. De bodycams staan standaard uit en worden alleen aangezet op het moment dat een situatie daar om vraagt. Voordat de medewerker de bodycam inschakelt, informeert hij de betrokkenen dat de bodycam wordt ingeschakeld en er beeld en geluidsopnames gaan plaatsvinden.


2.1.1.1 Hoe lang bewaren wij camerabeelden de geluidsopnames van de bodycam?
De camerabeelden die wij maken, worden niet langer dan 4 weken bewaard, tenzij:
I. beelden van belang zijn voor een politieonderzoek. Als dit het geval is, worden de beelden in ieder geval zolang bewaard als dat het politieonderzoek gaande is. Daarna worden de beelden alsnog verwijderd.

II. beelden van belang zijn voor het vaststellen van aansprakelijkheid en veiligheid na een incident. Als dit het geval is, worden de beelden in ieder geval zolang bewaard als dat het onderzoek gaande is. Daarna worden de beelden alsnog verwijderd.

 

De beeld- en geluidsopnamen die worden gemaakt met een bodycam, worden 14 dagen bewaard(als er geen aangifte wordt verwacht) of 28 dagen (als te verwachten valt dat er aangifte gedaan wordt of gedaan is). Ook voor deze opnames geldt dat in het belang van een politieonderzoek de beelden overgedragen kunnen worden aan de politie. Daarna worden de beelden alsnog verwijderd.
 
2.1.2 Deelnemen aan een actie
Dirk organiseert regelmatig verschillende soorten acties, zoals prijsvragen, spellen en winacties. Om deel te kunnen nemen aan een van deze acties is het soms nodig om een formulier in te vullen. Bij sommige acties delen wij persoonsgegevens met andere partijen. Hierover wordt meer informatie gegeven in de actievoorwaarden van de betreffende actie, omdat de andere partij varieert per actie.
 
2.1.2.1 Welke gegevens?
Wanneer je deelneemt aan een actie verwerkt Dirk de gegevens die jij hebt opgegeven om contact met je op te nemen. Wanneer je iets wint, neemt Dirk contact met je op en kunnen er meer persoonsgegevens van je worden gevraagd, bijvoorbeeld het adres om een prijs op af te leveren. De persoonsgegevens verwerken wij op basis van de door jou gegeven toestemming. Bij elke actie zal deze toestemming van jou gevraagd en geregistreerd worden.
 
2.1.2.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Om prijzen uit te kunnen reiken en eventuele vragen te beantwoorden, bewaren wij inschrijvingen en informatie over je deelname nog na afloop van de actie. Hoe lang de bewaartermijn is, verschilt per actie. Dit wordt vermeld in de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.
 
2.1.3 Afhandelen van klachten of vragen
Als je een vraag of een klacht hebt, vinden wij het belangrijk om deze zo goed mogelijk af te handelen. Om dit mogelijk te maken, hebben we een aantal gegevens van je nodig. Het gaat in ieder geval om je contactgegevens, omdat we zonder die gegevens jou niet kunnen bereiken. We verzekeren je dat deze gegevens alleen gebruikt worden om jouw vraag of klacht af te handelen.
 
2.1.3.1 Welke gegevens?
Na een vraag of klacht slaan wij jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres op. Daarnaast slaan wij ook een omschrijving van je klacht of vraag op.
 
2.1.3.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard, tenzij er een wettelijke verplichting geldt die ons ertoe verplicht deze gegevens langer te bewaren. Ook kan het zo zijn dat de aard van de vraag of de klacht het noodzakelijk maakt om deze langer te bewaren, wanneer er bijvoorbeeld een onderzoek of procedure loopt.

 
2.1.5 Deelname aan klantenpanel
Om jouw tevredenheid met betrekking tot onze producten, diensten, filialen, websites etc. te toetsen, doen wij hier onderzoek naar. Hiervoor schakelen wij een externe partij in die gespecialiseerd is in dit soort onderzoeken. Voor dit onderzoek wordt vaak een klantenpanel samengesteld. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, ontvang je een paar keer per jaar een uitnodiging om je mening te geven over een bepaalde supermarkt, de website, een product of dienst. Om deze uitnodiging te kunnen versturen, verwerken wij jouw contactgegevens. Elke keer dat je van ons een uitnodiging ontvangt, kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Het aanmelden voor het klantpanel gebeurt op basis van jouw toestemming. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, vind je in de e-mail een link waarmee je je uitschrijft. We verwijderen dan jouw gegevens en je ontvangt geen uitnodigingen meer voor onderzoeken.
 
2.1.5.1 Welke gegevens?
Voor het versturen van uitnodigingen verwerkt de derde partij die wij hiervoor hebben ingeschakeld, jouw klantenpanelinschrijving, e-mailadres, postcode, geboortedatum en de door jou ingevulde antwoorden. Wij ontvangen daarnaast jouw beoordeling.
 
2.1.5.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Jouw klantenpanelinschrijving en jouw contactgegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd totdat je niet langer onderdeel wilt zijn van het klantenpanel. Jouw beoordelingen bewaren we ook in ieder geval zolang als je onderdeel bent van ons klantenpanel. Voor statistische doeleinden willen we jouw beoordelingen ook kunnen bewaren, nadat je aangeeft niet langer onderdeel te willen zijn van ons klantenpanel. We zullen er dan voor zorgen dat die gegevens daarna niet langer te herleiden zijn tot jou als persoon.
 
2.2 Bezoek aan onze websites

2.2.1 Website algemeen
Wanneer je de websites van Dirk bezoekt verwerken wij een aantal gegevens van je, zoals je IP-adres en gegevens over hoe jij gebruikmaakt van onze websites. Dit doen we om onze websites goed te laten functioneren en ook om deze technisch te kunnen beheren. Wij plaatsen alleen functionele cookies op basis van ons gerechtvaardigde belang. Voor overige cookies vragen wij om je toestemming. In ons cookiebeleid (PLAATS HIER URL) vind je meer informatie.
 
2.2.2.1 Welke gegevens?
Voor het aanmaken van een account op de website van Dirk verwerken we je naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast ook of je 18 jaar of ouder bent (geboortedatum).
 
2.2.2.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens bij het gebruik van de website?
Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval zolang je bij ons een actief account hebt. Geef je aan niet langer dit account te willen hebben, dan anonimiseren en/of verwijderen wij jouw persoonsgegevens, die we in relatie tot dit account verwerken. Zie ook hoofdstuk 7 voor meer informatie over jouw rechten.
 
2.3 Gebruik van onze Web App
De services die wij op onze websites bieden, bieden wij ook aan in onze Web App. Gebruikmaken van onze Web App is niet verplicht.
 
Onze Web App kent een uitgebreider service-aanbod dan onze website. Wanneer je door middel van onze Web App gebruikmaakt van dit aanbod is het vanzelfsprekend dat we ook dan persoonsgegevens van jou moeten verwerken om dit mogelijk te maken. Je kunt in de Web App inloggen op jouw persoonlijke account. Met de Web App kun je ook onze producten in de winkel scannen en betalen, zodat je niet meer in de rij hoeft bij een lijnkassa, maar alles scant en betaalt bij een zelfscan kassa.
 
2.3.1 Welke gegevens?
Voor het (aanmaken van een) Dirk-account verwerken we jouw gebruikersnaam, naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast ook of je 18 jaar of ouder bent (geboortedatum). Wij verwerken je persoonsgegevens om de dienst mogelijk te maken.
 
2.3.2 Functionaliteiten in de Web App

 

 • In onze Web App bieden wij de volgende functionaliteiten aan:
 • Inzien van assortiment en aanbiedingen
 • Boodschappenlijstjes aanmaken
 • Jouw eerdere boodschappenlijstjes inzien
 • Jouw persoonlijke profiel inzien en/of wijzigen
 • Inzien van openingstijden en specifieke services en/of bijzonderheden van onze filialen

 

2.3.3 Hoe lang worden de gegevens bij het gebruik van de Web App bewaard?

Wij bewaren deze gegevens in ieder geval zolang je bij ons een actief account hebt. Geef je aan niet langer dit account te willen hebben, dan verwijderen wij jouw persoonsgegevens, die we in relatie tot dit account verwerken. Het kan zo zijn dat wij van officiele instanties bepaalde gegevens wel moeten bewaren, zoals gegevens over jouw boodschappen. Waar mogelijk zullen wij er in ieder geval voor zorgen dat die gegevens dan niet langer te herleiden zijn tot jou.

 

2.4 Nieuwsbrief
Op onze websites is het mogelijk je aan te melden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van aanbiedingen en acties. Wij vragen hiervoor je toestemming. DtOm deze nieuwsbrieven te versturen, verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Ook is het mogelijk om aan te geven welke Dirk-supermarkt jij bezoekt, zodat de openingstijden van deze winkel ook in de nieuwsbrief worden vermeld of specifieke aanbiedingen.
Mocht je geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kun je je via de link onderaan elke nieuwsbrief uitschrijven.
 
2.4.1 Hoe lang worden de gegevens voor de nieuwsbrief bewaard?
In ieder geval voor die periode waarbinnen jij ons toestemming geeft om jou een nieuwsbrief te mogen sturen. Na het intrekken van deze toestemming zorgen wij er voor dat jouw persoonsgegevens niet langer voor dat doel worden verwerkt.
 
2.5  Extra acties en informatie
Naast het aanmelden voor de nieuwsbrief vragen we je om toestemming voor extra acties en informatie. Hiermee ontvang je als klant informatie over kortingsacties, reviewverzoeken, relevantie informatie en persoonlijke aanbevelingen op basis van je zelf ingestelde voorkeuren en klikgedrag in de nieuwsbrief. We meten hoe vaak de nieuwsbrief is geopend en op welke links geklikt zijn.
 
2.6 Sociale media
Als je ervoor kiest om via een van onze sociale media kanalen contact met ons op te nemen zoals, maar niet gelimiteerd tot, META, X, LinkedIn en/of TikTok, verwerken wij de persoonsgegevens die jij op dat moment aan ons verstrekt. Het doel hiervan is om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. We verzekeren je dat deze gegevens alleen gebruikt worden om jouw vraag of klacht af te handelen.
 
2.6.1 Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Wij slaan in principe geen gegevens op als je contact met ons opneemt via sociale media. Mocht het zo zijn dat we advies nodig hebben van een interne afdeling delen wij enkel de benodigde gegevens met hen, zodat zij de vraag juist kunnen beantwoorden.
Deze gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard, tenzij er een wettelijke verplichting geldt die ons ertoe verplicht deze gegevens langer te moeten bewaren. Ook kan het zo zijn dat de aard van de vraag of de klacht het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens te bewaren zolang de klacht duurt.

 


 

3. Delen we gegevens met andere partijen?

 

Dirk maakt gebruik van de diensten van andere partijen (zoals e-mail en klantonderzoek). Dirk blijft dan wel verantwoordelijk voor de verwerking en blijft het aanspreekpunt voor jouw vragen over jouw persoonsgegevens. Wanneer we gebruikmaken van andere partijen zorgen we ervoor dat de gegevensuitwisseling, zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, jouw e-mailadres met onze websitebouwer om een account aan te kunnen maken, met hen binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen (verwerkersovereenkomst) om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.
 
Soms zijn we verplicht om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan opsporingsinstanties. Dit doen wij alleen wanneer dit nodig is voor politieonderzoek of wanneer wij hier specifiek om verzocht worden. Ook is het mogelijk dat wij genoodzaakt zijn jouw persoonsgegevens te verstrekken aan fiscale autoriteiten of een toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook kun je contact met ons opnemen via Sociale Media kanalen. Dit betekent dat deze partijen jouw en onze persoonsgegevens verwerken. Deze diensten zijn gevestigd binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit betekent dat je persoonsgegevens niet alleen binnen de EER worden verwerkt, maar mogelijk ook daarbuiten.

 


 

4. Worden er persoonsgegevens verwerkt buiten de EER?


Ons uitgangspunt is om, buiten de met onder 5 genoemde partijen, jouw persoonsgegevens niet buiten de EER te verwerken. Onze systemen en applicaties waarin jouw persoonsgegevens worden verwerkt zijn gevestigd binnen de EER.

 


 

5. Hoe beveiligen wij je gegevens?


Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is,  heeft Dirk een strikt beleid. Zoals onder paragraaf 4 van deze verklaring duidelijk is gemaakt, verwerken we buiten een gelimiteerd aantal leveranciers, alleen persoonsgegevens binnen de EER. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terechtkomen. Een voorbeeld van deze maatregelen is het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy-bewustzijn. Wij zorgen ervoor dat, indien we jouw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals onze verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden. Onze systemen en applicaties zijn beveiligd volgens de laatste beveiligingsstandaarden.

 


 

6. Rechten uitoefenen

 

Wij vinden het belangrijk dat je de rechten die je hebt op basis van de AVG kunt uitoefenen. Daarom kun je gemakkelijk een e-mail sturen naar privacyofficer@dirk.nl

Of schrijf ons aan: Dirk van den Broek, Flemingweg 5, 2408 AV te Alphen aan den Rijn.

Je hebt het recht op inzage en rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens en het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dirk. Daarnaast heb je ook het recht op om gegevens over te dragen.

Verder kun je uiteraard altijd de gegevens in jouw account of de Web App inzien en wijzigen. Hiervoor hoef je geen verzoek in te dienen bij de klantenservice. Als je een vraag hebt over je account of de Web App, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Mocht je geen gebruik meer willen maken van jouw persoonlijke account, dan kun je deze in jouw omgeving onder accountgegevens zelf verwijderen.

 


 

7. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens


Dirk vindt het belangrijk dat jij tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy. Ook al doen wij er alles aan om dit te bereiken en zo te houden, en klachten en opmerkingen graag persoonlijk met je bespreken, kan het natuurlijk zo zijn dat je niet tevreden bent. Mochten wij hier samen niet uit komen, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: 


https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap