Code of Conduct

Dirk van den Broek wil verantwoorde voeding betaalbaar en zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen. We zorgen ervoor dat onze producten zijn gemaakt met respect voor mens, dier en milieu. Die verantwoordelijkheid kunnen we alleen samen met onze leveranciers en onze inkooporganisatie Superunie waarmaken. In deze Code of Conduct beschrijven wij de minimum waarden die wij belangrijk vinden in ons eigen handelen, maar ook wat wij verwachten van onze leveranciers op het gebied van mens en milieu. Daarbij onderschrijven wij de richtlijnen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties en de OESO met betrekking tot verantwoord ondernemen. Specifiek zijn dit de ‘United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights’ en de ‘OECD Guidelines for Multinational Enterprises’.

Naast de punten opgenomen in deze Code of Conduct, verwachten wij dat onze leveranciers zich houden aan de geldende nationale wet- en regelgeving van de landen waarin zij werken. In landen waar nationale wet- en regelgeving in strijd is met deze Code of Conduct, verwachten we dat leveranciers streven naar de hoogste bescherming voor werknemers en het milieu, waarbij zij blijven voldoen aan de nationale wet- en regelgeving die van toepassing is. Als laatste willen we nadrukkelijk benoemen dat wij geen enkele vorm van omkoping of corruptie tolereren.'

 

  1. Verbod op discriminatie

 

We accepteren geen discriminatie op grond van leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, zwangerschap, handicap, nationaliteit, etnische afkomst, huidskleur, religie of levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale achtergrond of burgerlijke staat.

 

  1. Veiligheid en gezondheid

 

Leveranciers zorgen voor een veilige werkomgeving, waarbij voldaan wordt aan de toepasselijke wetten en voorschriften. Dirk tolereert het niet dat fundamentele mensenrechten op de werkplek en in de bedrijfsomgeving worden geschonden. Bovendien dient de werkplek voldoende schoon te zijn. We verwachten dat medewerkers van de leverancier ook regelmatig scholing over gezondheid en veiligheid op het werk krijgen. Wanneer de leverancier onderdak ter beschikking stelt aan medewerkers, gelden hiervoor dezelfde eisen.

 

  1. Geen gedwongen arbeid

 

We tolereren geen enkele vorm van gedwongen en/of gebonden arbeid of mensenhandel. We verwachten dat onze leveranciers hier te allen tijden zorgvuldig mee om gaan. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat er op de werkvloer geen sprake is van ruwe of onmenselijke behandeling. Hieronder vallen in het bijzonder seksuele intimidatie, lijfstraffen, geestelijke en lichamelijke dwang en verbaal geweld jegens medewerkers. Medewerkers mogen ook niet met zulk gedrag bedreigd worden.

 

  1. Geen kinderarbeid en bescherming van minderjarigen

 

Leveranciers maken geen gebruik van kinderarbeid en houden zich aan de regels voor de bescherming van minderjarigen. Leveranciers mogen direct of indirect geen kinderen in dienst hebben of nemen die leerplichtig zijn zoals gedefinieerd door de wet. In geen geval mogen medewerkers jonger dan 15 jaar zijn, tenzij de door de ILO erkende uitzonderingen van toepassing zijn*. Zowel nationale regelgeving als internationale normen voor de bescherming van minderjarigen dienen nageleefd te worden. Daarnaast mogen minderjarigen geen nachtwerk verrichten.

 

*https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

 

  1. Vrijheid van vereniging

 

Leveranciers worden verwacht de wettelijke rechten van de medewerkers tot vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen te respecteren. Medewerkers hebben het recht om zich te verenigen en/of om vakbonden en personeelsvertegenwoordigingen op te richten of zich hierbij aan te sluiten.

 

  1. Lonen en werktijd

 

Leveranciers zullen voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten met betrekking tot werkuren, inclusief maximaal toegestane werkuren en -dagen en betaling voor overuren tegen een toeslag. Daarnaast zullen werknemers worden betaald in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke vereisten en de gewerkte tijd. Het loon voor reguliere werkuren, overuren en overwerktoeslagen zal voldoen aan of hoger zijn dan het toepasselijke wettelijke minimum.

 

Er worden geen onrechtmatige inhoudingen op het loon gedaan. Gedeeltelijke betaling in de vorm van een vergoeding "in natura" wordt geaccepteerd in overeenstemming met de specificaties van de ILO*. Inhoudingen voor disciplinaire doeleinden op het loon voor gewerkte tijd zijn verboden. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat de samenstelling van het loon en eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden duidelijk wordt beschreven voor de werknemers en ook schriftelijk worden vastgelegd en met de medewerker gedeeld.


*ILO Protection of Wages Convention

 

  1. Bescherming van het milieu

 

Leveranciers houden zich aan de van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving. We verwachten daarnaast dat leveranciers in kaart brengen welke invloed hun bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu en de omgeving, waarbij zij gepaste maatregelen nemen om de negatieve invloed zoveel mogelijk te beperken.

 

  1. Onderaannemers

 

Indien leveranciers gebruik maken van onderaannemers die nodig zijn voor de betreffende opdracht, dan wordt verwacht dat deze onderaannemers zich ook aan deze Code of Conduct houden.  

 

  1. Beëindiging

 

Als blijkt dat leveranciers deze Code of Conduct overtreden dan gaan wij hierover allereerst met de leverancier in gesprek. We verwachten dat de leverancier binnen een passende termijn de overtreding verhelpt. Mocht de leverancier dit niet doen, dan zullen wij passende maatregelen nemen en dit kan leiden tot beëindiging van het contract.

 

  1. Klachtenmechanisme

 

We verwachten dat onze leveranciers zich houden aan deze Code of Conduct. We zijn er echter van bewust dat er altijd risico’s zijn dat deze waarden worden geschonden, daarom verwachten we ook dat leveranciers een intern meldpunt inrichten waar medewerkers veilig en anoniem gebruik van kunnen maken. Medewerkers die een melding maken mogen hiervoor niet worden bestraft of benadeeld.