Ga naar de hoofdinhoud
Actievoorwaarden "Dirk pakt uit"

1. Deelname

 1. Deelname aan deze Actie is uitsluitend mogelijk door een natuurlijke persoon die 18 jaar of ouder is, hierna te noemen: 'Deelnemer'. Deelname aan deze Actie geschiedt op vrijwillige basis en is gratis. Door deel te nemen aan deze Actie gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
 2. De actie wordt georganiseerd door supermarktketen Dirk van den Broek, hierna te noemen: ‘Organisator’.
 3. De actie start op woensdag 16 december 2020 en eindigt op dinsdag 29 december hierna te noemen: ‘Actieperiode’.
 4. De Deelnemer neemt deel aan deze Actie door de QR-code op één van de abri’s van Dirk te scannen met de mobiele telefoon en de persoonlijke gegevens in te vullen op de actiewebsite https://www.dirk.nl/december-winactie verder te noemen: 'Website'. De Deelnemer dient zijn voornaam, achternaam, e-mailadres en woonplaats in het formulier op de Website in te vullen. Wanneer niet alle vereiste gegevens zijn ingevuld, dan kan de Deelnemer van deelname worden uitgesloten. De persoonsgegevens worden, zodra alle prijzen zijn verstrekt, met een maximum van 8 weken, verwijderd.
 5. Medewerkers van de bij deze Actie betrokken organisaties en medewerkers van Dirk van den Broek zijn uitgesloten van deelname.
 6. De prijs t.w.v. € 25,- kerstshoptegoed is geldig t/m dinsdag 19 januari. Bewaar de originele barcode om gebruik te maken van het tegoed. Deze is noodzakelijk om aan de kassa het shoptegoed te verzilveren.


2. Loting

 1. De Deelnemer ‘wint’ de prijs als deze Deelnemer geselecteerd wordt na loting onder alle Deelnemers, hierna te noemen: ‘Winnaar’.
 2. Elke dag worden onder alle deelnemers 75 waardebonnen t.w.v. € 25,- kerstshoptegoed verloot. Bij winst ontvangt de deelnemer per e-mail een barcode waaraan het tegoed gekoppeld is. Deze barcode kan de winnaar aan de kassa in één van de Dirk-filialen via de mobiele telefoon laten scannen om het tegoed te verzilveren
 3. De loting voor de weekprijs zal elke dag gedurende de Actieperiode plaatsvinden. Namelijk elke volgende dag om 09:00 uur. De Deelnemer wordt binnen twee dagen na loting per via e-mail op de hoogte gebracht als hij/zij Winnaar is van een van de prijzen.
 4. De Winnaar van een dient prijs het tegoed uiterlijk op 19 januari in een Dirk filiaal te verzilveren.
 5. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van de Winnaar op de prijs en dan is het shoptegoed niet meer geldig.
 6. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.


3. Prijzen

 1. De te vergeven prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. De Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijzen andere (gelijkwaardige) prijzen toe te kennen of de geldwaarde van de prijzen uit te betalen.
  Indien prijzen bij onverwachtse reden niet kunnen worden uitgekeerd dan blijven deze in eigendom van de organisator.
 2. Over de waarde van de te vergeven prijzen is mogelijk kansspelbelasting verschuldigd. De aangifte en afdracht van de kansspelbelasting over de waarde van de te vergeven prijzen komt voor rekening van de Organisator.
 3. Er geldt voor een deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
 4. De prijs wordt gedurende de actieperiode maximaal éénmaal per e-mailadres verloot.


4. Aansprakelijkheid

 1. De Organisator zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade ontstaan als gevolg van het deelnemen aan de Actie, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen schade als gevolg van:
  a.           uitkomsten van de Actie die verloren raakt;
  b.           de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door de Deelnemer;
  c.           storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of  verloren gegevens;
  d.           gebreken in de te verstrekken prijzen;
  e.           enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de      uitgekeerde prijs


5. Gebruik van gegevens

 1. De persoonsgegevens die de Deelnemer op de Website invult zijn noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de Actie en worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de Actie door de Organisator. De gegevens worden via het invulformulier op de website automatisch naar Clang verzonden, onze email automation tool om de loting gerandomiseerd te kunnen verrichten en de barcode met shoptegoed per e-mail te kunnen versturen. De gegevens worden tijdelijk opgenomen in een specifiek daartoe bestemd bestand en worden binnen acht (8) weken na de einddatum van de Actie verwijderd.
 2. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de prijsuitgifte richting de winnaars, om de winnaar te persoonlijk te identificeren m.u.v. de woonplaats. Deze gegevens worden verzameld voor analytische doeleinden. Analyse vind geanonimiseerd plaats.
 3. De Winnaars van de prijs geven Organisator toestemming om kosteloos de verstrekte gegevens en eventuele foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in het kader van de bekendmaking van de Winnaar via alle media, waaronder magazines en internet.
 4. Op het verwerken van de persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisator zal de gegevens enkel gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.


6. Klachten

 1. Een Deelnemer die een klacht heeft ten aanzien van de Actie en/of meent dat de Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen, kan daarover per post of per e-mail en onder vermelding van Actie ‘Dirk pakt uit’ een schriftelijke klacht indienen bij de Organisator.
 2. De klacht zal door de Organisator worden beoordeeld en binnen een termijn van vier (4) weken nadat de klacht is ontvangen worden afgehandeld.
 3. Indien een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de Deelnemer alsnog een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit via de website www.kansspelautoriteit.nl.


7. Slotbepaling

 1. Deze Actievoorwaarden en overige informatie over de Actie is gepubliceerd op de Website en zullen op verzoek kosteloos aan de Deelnemer kunnen worden verzonden.
 2. Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, aan te passen en/of te staken. Een eventuele wijziging, aanpassing of staking van de Actie zal door de Organisator op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via de Website en haar facebookpagina) bekend worden gemaakt.
 3. Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de gedragscode promotionele kansspelen.


14 december 2020